Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kyocera Senco EMEA B.V., verze 2.0 – duben 2015. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují
na všechny (prodejní) transakce společnosti Kyocera Senco EMEA B.V. (dříve známé jako Poppers Holding B.V.) a jejích přidružených společností.

1. OBECNÉ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky prodávajícího a všechny (prodejní) transakce uzavřené s prodávajícím,
s výslovným vyloučením jakýchkoli všeobecných podmínek kupujícího, pokud se prodávající a kupující písemně nedohodnou jinak. Tyto podmínky
mají vždy přednost před jakýmikoli (všeobecnými) podmínkami prodeje a dodávek kupujícího, pokud prodávající písemně nepotvrdí jinak.

1.2. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají následující pojmy v této dohodě následující význam:

„Pracovní den“ znamená den (jiný než sobota, neděle nebo státní svátek), kdy jsou banky v zemi prodávajícího
běžně otevřeny pro běžné bankovní operace.
„Kupujícím“ se rozumí osoba, která přijme nabídku prodávajícího na prodej zboží nebo jejíž objednávka na zboží je akceptována
prodávajícím.
„Podmínkami“ se rozumí podmínky prodeje uvedené v tomto dokumentu a (pokud z kontextu nevyplývá jinak) včetně jakýchkoli
zvláštních podmínek písemně dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím.
„Smlouvou“ se rozumí smlouva o koupi a prodeji zboží.
„Zbožím“ se rozumí zboží (včetně jakékoli části zboží nebo jeho součástí), které má prodávající dodat v souladu s
těmito podmínkami.
„Minimální objednávka“ znamená minimální množství zboží, které prodávající čas od času určí pro jakoukoli jednu objednávku.
„Objednávka“ znamená nabídku prodávajícího přijatou kupujícím, což znamená pokyn prodávajícímu dodat zboží kupujícímu nebo zajistit
jeho vyzvednutí kupujícím v prostorách prodávajícího nebo na jiném dohodnutém místě.
„Prodávajícím“ se rozumí společnost Kyocera Senco EMEA B.V. nebo kterákoli její přidružená společnost.

2. PODSTATA PRODEJE

2.1. Prodávající prodává a kupující kupuje zboží v souladu s těmito podmínkami, kterými se smlouva řídí,
s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek, za kterých je jakákoli taková nabídka přijata nebo má být přijata
nebo za kterých je jakákoli taková objednávka provedena nebo má být provedena kupujícím.

2.2. Žádná změna těchto podmínek není závazná, pokud není písemně dohodnuta mezi oprávněnými zástupci kupujícího
a prodávajícího.

2.3. Zaměstnanci nebo zástupci prodávajícího nejsou oprávněni činit jakákoli prohlášení týkající se zboží, ledaže prodávající písemně
nepotvrdí opak. Uzavřením smlouvy kupující bere na vědomí, že se nespoléhá na taková prohlášení, která nejsou takto potvrzena,
a vzdává se jakýchkoli nároků vyplývajících z jejich porušení.

2.4. Jakékoli rady nebo doporučení poskytnuté prodávajícím nebo jeho zaměstnanci či zástupci kupujícímu nebo jeho zaměstnancům či zástupcům ohledně skladování,
aplikace nebo používání zboží, které nejsou prodávajícím písemně potvrzeny, kupující dodržuje nebo se jimi řídí výhradně na vlastní riziko,
a prodávající nenese odpovědnost za jakékoli takové rady nebo doporučení, které nejsou takto potvrzeny.

2.5. Jakákoli tisková, administrativní nebo jiná chyba či opomenutí v jakékoli prodejní dokumentaci, nabídce, ceníku, přijetí nabídky, faktuře nebo jiném
dokumentu či informaci vydané prodávajícím bude opravena bez jakékoli odpovědnosti prodávajícího.

2.6. Zařízení, výkresy, modely, vzorky, popisy, obrázky a podobně, jakož i případné přílohy a záznamy jsou součástí
nabídek prodávajícího. Toto vše zůstává, stejně jako nástroje vyrobené v tomto ohledu prodávajícím, majetkem prodávajícího, musí být na požádání vráceno
prodávajícímu a nesmí být bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího kopírováno a/nebo dodáno třetím osobám. Prodávající si vyhrazuje veškerá možná
existující práva duševního a průmyslového vlastnictví.

3. OBJEDNÁVKY A SPECIFIKACE

3.1. Kupující odpovídá prodávajícímu za to, že zajistí správnost podmínek jakékoli objednávky (včetně příslušné specifikace)
zadané kupujícím a že poskytne prodávajícímu veškeré potřebné informace týkající se zboží v dostatečném předstihu, aby mohl
prodávající plnit smlouvu v souladu s jejími podmínkami.

3.2. V případě, že nedošlo k předchozímu písemnému přijetí objednávky prodávajícím, např. v případě prodeje přímo z provozovny prodávajícího,
nabývá objednávka účinnosti, jakmile prodávající dodá zboží z objednávky (zcela nebo částečně) nebo pokud prodávající zašle fakturu
za toto zboží kupujícímu na jeho žádost.

3.3. Množství, kvalita a popis jakéhokoli zboží jsou uvedeny v nabídce prodávajícího (je-li kupujícím akceptována) nebo
v objednávce kupujícího (je-li tato akceptována prodávajícím).

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo provést jakékoli změny ve specifikaci zboží, které jsou nutné ke splnění platných
bezpečnostních nebo jiných zákonných nebo regulačních požadavků, nebo pokud má být zboží dodáno podle specifikace prodávajícího, které nemají
podstatný vliv na jeho kvalitu nebo vlastnosti.

3.5. Žádná objednávka, která byla prodávajícím přijata, nemůže být kupujícím zrušena jinak než s písemným souhlasem prodávajícího a za
podmínky, že kupující odškodní prodávajícího v plné výši za veškeré ztráty, náklady, škody, poplatky a výdaje, které prodávajícímu vzniknou
v důsledku zrušení objednávky.

4. CENA ZBOŽÍ

4.1. Cenou zboží je cena uvedená prodávajícím nebo, pokud cena nebyla uvedena (nebo uvedená cena již není platná), cena
uvedená ve zveřejněném ceníku prodávajícího platném ke dni přijetí objednávky. Všechny uvedené ceny jsou platné pouze po dobu 30 dnů,
pokud není v nabídce uvedeno jinak, nebo do dřívějšího přijetí kupujícím. Po uplynutí této doby je může prodávající změnit
bez předchozího upozornění kupujícího.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli před dodáním zboží oznámit kupujícímu zvýšení ceny, které bude odrážet
zvýšení nákladů prodávajícího v důsledku změny dodacích lhůt, množství nebo specifikací zboží,
které kupující požaduje, nebo zpoždění způsobené pokyny kupujícího nebo tím, že kupující neposkytl prodávajícímu odpovídající informace
nebo pokyny.

4.3. Jakékoli jiné náklady než náklady na standardní balení a přepravu nejsou zahrnuty v ceně zboží, pokud není prodávajícím písemně uvedeno
jinak.

4.4. Cena nezahrnuje náklady na montáž, provozní náklady, dovozní, vývozní a kolkové poplatky, náklady na odbavení,
příslušnou daň z přidané hodnoty a/nebo jiné příslušné poplatky, které budou kupujícímu případně účtovány dodatečně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. S výhradou zvláštních podmínek písemně sjednaných mezi kupujícím a prodávajícím je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu
cenu zboží při dodání zboží nebo kdykoli po dodání zboží, ledaže si zboží má vyzvednout kupující nebo kupující
zboží nepřevezme, ačkoli měl; v takovém případě je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu cenu zboží kdykoli poté,
co prodávající oznámil kupujícímu, že zboží je připraveno k vyzvednutí, nebo (podle okolností) prodávající nabídl dodání
zboží.

5.2. Kupující je povinen zaplatit cenu zboží (sníženou o případnou slevu, na kterou má kupující nárok, avšak bez jakýchkoli dalších srážek) v okamžiku
dodání zboží bez ohledu na to, že k dodání zboží nemuselo dojít a že na kupujícího nepřešlo vlastnické právo ke zboží
nebo že kupující neuplatnil reklamaci vad zboží. Pro smlouvu je rozhodná doba zaplacení ceny. Potvrzení o zaplacení bude
vydáno pouze na vyžádání. Vypořádání zápočtem je zakázáno.

5.3. Pokud kupující neprovede jakoukoli platbu do dne její splatnosti, je prodávající oprávněn, aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má prodávající
k dispozici:

– 5.3.1. zrušit smlouvu nebo pozastavit jakékoli další dodávky kupujícímu;

– 5.3.2. připsat jakoukoli platbu provedenou kupujícím k takovému zboží (nebo zboží dodanému na základě jakékoli jiné smlouvy mezi
kupujícím a prodávajícím), které prodávající považuje za vhodné (bez ohledu na jakékoli zamýšlené určení takové platby ze strany kupujícího); a

– 5.3.3. účtovat kupujícímu úrok (před i po případném rozsudku) z nezaplacené částky ve výši 4 % ročně
nad aktuální sazbu Euribor, a to až do úplného zaplacení (část měsíce se pro účely výpočtu úroku považuje za
celý měsíc).

6. DODÁNÍ

6.1. Dodání zboží bude provedeno tak, že prodávající v pracovních dnech dodá zboží na místo dodání dohodnuté
mezi prodávajícím a kupujícím. Způsob dopravy zvolí prodávající. V případě překážek pro zvolený způsob dopravy
není prodávající povinen zvolit jiný způsob dopravy. V případě, že dojde ke zrušení zvoleného způsobu dopravy,
nenese prodávající žádnou odpovědnost.

6.2. Veškeré uvedené termíny dodání zboží jsou pouze odhadované a prodávající nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění dodání zboží,
ať už je způsobeno jakoukoli příčinou. Doba dodání není rozhodujícím atributem plnění smlouvy. Zboží může být prodávajícím dodáno i před dohodnutým
nebo předpokládaným datem dodání, a to na základě přiměřeného oznámení kupujícímu.

6.3. Pokud má být zboží dodáno po částech, představuje každá dodávka samostatnou smlouvu a nedodání jedné nebo více částí prodávajícím
v souladu s těmito podmínkami nebo jakýkoli nárok kupujícího ve vztahu k jedné nebo více dodávkám
neopravňuje kupujícího k tomu, aby považoval smlouvu jako celek za nesplněnou.

6.4. Pokud kupující nepřevezme zboží nebo neudělí prodávajícímu odpovídající pokyny k dodání v době stanovené dodáním
(z jiného důvodu než z důvodu mimo přiměřenou kontrolu kupujícího nebo z důvodu pochybení prodávajícího),
může prodávající, aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má prodávající k dispozici:

– 6.4.1. uskladnit zboží až do jeho skutečného dodání a účtovat kupujícímu přiměřené náklady na uskladnění (včetně pojištění); nebo

– 6.4.2. prodat zboží za nejlepší dosažitelnou cenu a (po odečtení všech nákladů na skladování a prodej) vyúčtovat kupujícímu
přebytek nad cenou podle smlouvy nebo účtovat kupujícímu jakýkoli schodek pod cenou podle smlouvy.

7. RIZIKO A PŘECHOD RIZIKA

7.1. Nebezpečí poškození nebo ztráty zboží přechází na kupujícího:

– 7.1.1. v případě zboží, které má být dodáno v prostorách prodávajícího, v okamžiku, kdy prodávající oznámí kupujícímu, že zboží
je k dispozici k vyzvednutí; nebo
– 7.1.2. v případě zboží, které má být dodáno jinde než v provozovně prodávajícího, v okamžiku dodání nebo, pokud kupující
zboží nepřevezme tak, jak měl, v okamžiku, kdy prodávající nabídl dodání zboží.

7.2. Veškeré nyní i v budoucnu dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího, dokud kupující neuhradí veškeré nesplacené dluhy a pohledávky vůči prodávajícímu,
a to bez ohledu na důvod dluhu nebo pohledávky.

7.3. Do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího je kupující povinen držet zboží jako správce zboží v zastoupení prodávajícího
a uchovávat zboží odděleně od zboží kupujícího a třetích osob, řádně je skladovat, chránit, pojistit a označit
jako majetek prodávajícího. Do té doby je kupující oprávněn zboží dále prodávat nebo používat v rámci své běžné obchodní činnosti,
je však povinen vyúčtovat prodávajícímu výtěžek z prodeje nebo jiného zpeněžení zboží, ať už hmotný nebo nehmotný, včetně výtěžku z pojištění,
uchovávat veškerý tento výtěžek odděleně od peněz nebo majetku kupujícího a třetích osob a v případě hmotného výtěžku
tento řádně skladovat, chránit a pojistit.

7.4. Do doby, než se zboží stane vlastnictvím kupujícího, je prodávající oprávněn kdykoli požádat, aby kupující zboží uvolnil
a předal prodávajícímu, a pokud tak kupující neprodleně neučiní, je prodávající oprávněn vstoupit do jakýchkoli prostor kupujícího nebo třetí osoby,
kde je zboží uskladněno, a zboží převzít zpět.

7.5. Kupující není oprávněn zastavit nebo jakkoli zatížit k zajištění jakéhokoli dluhu jakékoli zboží, které zůstává
ve vlastnictví prodávajícího, avšak pokud tak kupující učiní, stanou se veškeré peněžní prostředky, které kupující dluží prodávajícímu (aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek prodávajícího),
okamžitě splatnými.

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

8.1. S výhradou níže uvedených podmínek prodávající zaručuje, že zboží bude v okamžiku dodání odpovídat své specifikaci
a bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od dodání, ledaže by výrobce zboží
poskytl jinou záruku. V druhém případě má záruka výrobce přednost před zárukou prodávajícího, jak je popsána v tomto
článku.

8.2. Výše uvedenou záruku prodávající poskytuje za následujících podmínek:

– 8.2.1. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží vyplývající z jakéhokoli výkresu, návrhu nebo jiné specifikace dodané
kupujícím;

– 8.2.2. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku neskladování zboží v souladu
s pokyny prodávajícího nebo skladování zboží v nevyhovujících nebo vlhkých podmínkách, ani za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení,
úmyslného poškození, nedbalosti, neobvyklých pracovních podmínek, nedodržení pokynů prodávajícího (ústních nebo písemných),
nesprávného použití nebo úpravy či opravy zboží bez souhlasu prodávajícího;

– 8.2.3. Prodávající nenese odpovědnost podle výše uvedené záruky (ani žádné jiné záruky), pokud celková cena
za zboží nebyla uhrazena do data splatnosti.

8.3. S výhradou výslovných ustanovení těchto Podmínek jsou veškeré záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona
vyloučeny v nejširším rozsahu povoleném zákonem A KUPUJÍCÍ BY TOMUTO ČLÁNKU 8.3. MĚL VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST.

8.4. Není-li písemně stanoveno jinak, musí být jakákoli reklamace ze strany kupujícího, která se zakládá na vadě kvality nebo stavu zboží
nebo na jeho nesouladu se specifikací (bez ohledu na to, zda kupující dodávku odmítl či nikoli), oznámena prodávajícímu do 180 dnů
ode dne dodání nebo, pokud vada nebo nesoulad nebyly zjevné při přiměřené inspekci zboží, do 30 dnů ode dne dodání
zákazníkovi kupujícího, podle toho, které datum nastane dříve. Není-li dodávka odmítnuta a kupující to prodávajícímu neoznámí,
není kupující oprávněn zboží odmítnout, prodávající za takovou vadu nebo poruchu neodpovídá a kupující je povinen
zaplatit cenu, jako by zboží bylo dodáno v souladu se smlouvou. Na reklamace dodaného použitého zboží
nebude brán zřetel a prodávající za toto zboží žádným způsobem neodpovídá, ledaže bylo písemně dohodnuto jinak.

8.5. Pod hrozbou prekluze práv kupujícího a bez ohledu na článek 8.4. je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu veškeré stížnosti týkající se
množství, velikosti, hmotnosti, balení a/nebo poškození dodaného zboží do 5 pracovních dnů ode dne převodu rizika,
jak je definováno v článku 7.1.1. nebo 7.1.2.

8.6. Pokud je prodávajícímu v souladu s těmito podmínkami oznámena jakákoli platná reklamace týkající se jakéhokoli zboží, která je založena na vadě kvality nebo stavu zboží nebo jeho nesouladu
se specifikací, je prodávající oprávněn zboží (nebo jeho část) bezplatně vyměnit
nebo podle vlastního uvážení vrátit kupujícímu cenu zboží (nebo poměrnou část ceny zboží),
prodávající však nemá vůči kupujícímu žádnou další odpovědnost.

8.7. S výjimkou úmrtí nebo újmy na zdraví způsobené nedbalostí prodávajícího nenese prodávající vůči kupujícímu odpovědnost z důvodu jakéhokoli
prohlášení nebo jakékoli předpokládané záruky, podmínky nebo jakékoli povinnosti podle obecného práva nebo podle výslovných podmínek smlouvy
za jakoukoli následnou ztrátu nebo škodu (ať už z důvodu ušlého zisku nebo z jiného důvodu), náklady, výdaje nebo jiné nároky na následnou
náhradu škody (ať už způsobené nedbalostí prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců nebo jinak), které vzniknou v důsledku
nebo v souvislosti s dodáním zboží nebo jeho použitím či dalším prodejem kupujícím, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách.

8.8. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost ani se nepovažuje za stranu, která porušila smlouvu z důvodu jakéhokoli zpoždění při plnění
nebo neplnění jakýchkoli povinností prodávajícího v souvislosti se zbožím, pokud toto zpoždění nebo neplnění bylo způsobeno jakýmkoli zásahem vyšší moci, nepokoji, stávkou,
výlukou, obchodním sporem nebo pracovními nepokoji, nehodou, poruchou zařízení nebo strojů, požárem, povodní, obtížemi při získávání pracovníků,
materiálu nebo dopravy nebo jakoukoli jinou příčinou, kterou prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit.

8.9. Bez ohledu na výše uvedené prodávající v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé škody kupujícího, včetně například zvláštních
nebo následných škod, ani za žádné škody vyplývající z jakéhokoli neplnění nebo porušení těchto podmínek nebo ze zboží
dodaného kupujícímu, přičemž maximální odpovědnost prodávajícího za škody (ať už smluvní, deliktní nebo jakkoli vzniklé, které za účelem
vyloučení pochybností zahrnují jakékoli odpovědnosti za zboží) v žádném případě nepřekročí kupní cenu zboží.

9. PLATEBNÍ NESCHOPNOST KUPUJÍCÍHO
9.1. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky, které má prodávající k dispozici, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy nebo pozastavit
jakékoli další dodávky podle smlouvy bez jakékoli odpovědnosti vůči kupujícímu a pokud bylo zboží dodáno, ale nebylo zaplaceno,
cena se stává okamžitě splatnou, bez ohledu na jakoukoli předchozí dohodu nebo ujednání o opaku, pokud:

– 9.1.1. se kupující dobrovolně dohodne se svými věřiteli nebo na něj bude uvalena nucená správa nebo se
(jako fyzická osoba nebo firma) dostane do úpadku nebo (jako společnost) vstoupí do likvidace (jinak než za účelem fúze
nebo sloučení); nebo pokud

– 9.1.2. zřizovatel věcného břemene převezme zpět jakýkoli majetek nebo aktiva kupujícího nebo je jmenován nucený správce; nebo pokud

– 9.1.3. kupující pozastaví svou obchodní činnost či pokud takové pozastavení hrozí; nebo pokud

– 9.1.4. se prodávající důvodně obává, že ve vztahu ke kupujícímu nastane některá z výše uvedených skutečností,
a kupujícího o existenci takové obavy informuje.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1. Kupující na vlastní náklady uzavře a bude udržovat v platnosti dostatečné pojištění odpovědnosti (včetně obecné odpovědnosti, odpovědnosti za výrobek,
odpovědnosti zaměstnavatele a pojištění následných škod).

11. RŮZNÉ

11.1. Jakékoli oznámení, které jedna ze stran musí nebo smí učinit druhé straně podle těchto podmínek, musí být písemné a adresované této druhé straně
na adresu jejího sídla nebo hlavního místa podnikání nebo na jinou adresu, která může být v příslušném okamžiku oznámena
v souladu s tímto ustanovením straně, která oznámení činí.

11.2. Pokud se prodávající zřekne jakéhokoli nároku z porušení smlouvy ze strany kupujícího, nepovažuje se to za zřeknutí se nároku z jakéhokoli následného porušení téhož nebo
jiného ustanovení.

11.3. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek shledáno příslušným orgánem jako vcelku nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné, platnost
ostatních ustanovení těchto podmínek ani zbývající části dotčeného ustanovení tím nebude nijak dotčena.

11.4. Smlouva se řídí právním řádem země prodávajícího a případné spory mezi stranami budou předloženy výhradně
příslušnému soudu v místě sídla prodávajícího, ledaže se prodávající a kupující dohodnou na řešení sporu v rozhodčím řízení. Použití ustanovení
Jednotných právních předpisů o mezinárodní koupi zboží (CISG) se výslovně vylučuje.